Zapisy do klasy I Drukuj
Wpisany przez Administrator   

KARTA ZGŁOSZENIA dziecka do szkoły

WNIOSEK o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Suchej

UCHWAŁA NR XLIV/365/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacyjnych dla kandydatów na wolne miejsca do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Strzelce Opolskie

Zarządzenie nr 17A/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020, do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie

OŚWIADCZENIE rodzica (opiekuna prawnego) dotyczące uczęszczania dziecka na zajęcia dodatkowe (nieobowiązkowe) organizowane w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Suchej

WNIOSEK o objęcie ucznia nauką języka mniejszości narodowej oraz nauką własnej historii i kultury

OŚWIADCZENIE o rezygnacji z objęcia dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej oraz nauką własnej historii i kultury w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Suchej

OŚWIADCZENIE rodzica (opiekuna prawnego) dotyczące korzystania przez dziecko (ze względu na czas pracy rodziców) z zajęć świetlicowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Suchej

Za

O Ś W I A D C Z E N I E

rodziców /opiekunów prawnych [1] odnośnie uczęszczania dziecka

na zajęcia dodatkowe (nieobowiązkowe)[1] Zaznacz właściwe.